top of page

Olav Bach

Alternativet

Olav Bach, Bredballe

Vil du aktivt arbejde for: Svar vedr. landbrugspolitik i Vejle

1. At droppe planerne om at biogas skal stå

for hovedparten af Vejle Kommunes CO2

reduktion indenfor Energiområdet?

Ubetinget JA

2. Klimafokus krav til omlægning af

landbruget i Vejle Kommune så det fine

naturnetværk som er kortlagt i

Biodiversitetsplanen bliver realiseret inden

2030 og med en klar tidsplan for indsatsen

udformet senest i 2022?

Ubetinget JA. Der må jo være en grund til at politikere har sat det på dagsordenen

3. At Vejle kommune går i spidsen for at

landbruget i Vejle i forbindelse med

generationsskifte omlægges til mange

mindre brug, som unge mennesker har

mulighed for at erhverve sig.

Ja.

Svar vedr. Byggeri og lokalplaner

1. Vil du medvirke til en politik, hvor

byggeri og drift af ejendomme i Vejle

kommune benytter de mest CO2-

lagrende materialer som muligt

(trævinduer, træhusbyggeri, cellulose-

fibre til isolering, lister i træ osv.)

Ja

2. Cementproduktionen har ansvar for

5% af verdens samlede CO2-udledning.

Vil du medvirke til en politik, der skaber

bæredygtige udstykninger, hvor man

bl.a. kan stille krav til:

a. Hvor stort et areal der

må anlægges med betonfliser og

belægninger i det hele taget?

b. Brug af godkendt

kalkmørtel i stedet for

cementmørtel. (

Hermed fremmer man også

design for adskillelse og genbrug

af byggematerialer i fremtiden) Ja Ja

3. Vil du medvirke til en politik for Vejle

kommune, hvor de mest miljøskadelige

stoffer udfases i nybyggeri og

drift/vedligehold (PVC i rør og

belægninger (vinyl), trykimprægneret

træ, MI i malinger, mv)? Skal kommunen

lave en liste over no-go materialer i

byggeri?

Jeg vil sikre at politikken tilskynder til at bruge langtidsholdbare materialer, hvor det skal holde og kan genbruges uden større reproduktion. Måske. I første omgang bør kommunen følge bygningsregulativerne.

4. Skal der opsættes solfangere og eller

solceller på de kommunale bygninger?

Naturligvis, gerne med arkitekter til at gøre det æstetisk udholdeligt

5. Vil du arbejde for, at det bliver tilladt

med solfangere/solceller på ejendomme

i Vejle centrum?

Ja under krav om den æstetiske udformning. Jf overfor

Er du enig i at: Svar vedr. grøn transport

1. Der skal sættes et

nødvendigt antal medarbejdere af til

at føre strategien i mål?

Ja

2. Der skal sættes tal på

målet for antal biler og cykler, der

kører på vejene for hvert år frem til

2030 og indsatserne skal øges, hvis

målene ikke holder?

Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men min holdning er at omlægningen fra bilisme til cyklisme og kollektiv trafik ikke kan gå stærkt nok

3. Konkrete indsatser som

cykelkampagner, indsatser på skoler,

børnehaver, med videre skal lægges

ind i en kalender frem til 2030, så

man til den tid har gennemført

kampagner i alle lokalsamfund i Vejle

Kommune.

Ja, men hoveddelen ligger i sikre skoleveje og forældrenes inddragelse

4. Der skal ligeledes laves

en konkret og tidsbestemt plan frem

til 2030 for indsatser målrettet alle

virksomheder incl. Vejle Kommunes

egne arbejdspladser.

Måske. Lige nu er det uoverskueligt for mig at svare på det spørgsmål

Svar vedr. skyggepriser

5. Inden vi vælger hvor vores stemme sættes, vil vi derfor høre, om du vil arbejde for at indføre skyggepris i kommunens indkøbspolitik på mindst 850 kr. per ton CO2-ækvivalenter i 2022, men som stiger til 1.500 kr./ton i 2030?   Ja, det er også Alternativets klare målsætning globalt.

123-456-7890

Olav Bach
bottom of page